برگه دستورالعمل برای ماسک 4ای 5م6

ارچ% ا’د زا کسام ەدافتسا ؟منک

توجه: استفادە از این ماسک  شما را در برابر ابتلا 9ه و;روس کرونا محافظت نCدنک! اما Fدناوت رطخ لاتبم ندرک ریاس دارفا توسط شما را Lاهش دهد. همچنQS R ماسک Fتواند از شما در برابر  عفونت  مخاV در ناحXه دهان و بیZS ، در صورت لمس کردن اتفاa ‘ صورت جلوگdRی کند.

%ه چه چ7 968ای د’گری %ا’د توجه کرد؟

حZa  وقZa  که از ماسک استفادە FکنXد، فراموش نکنXد که نiات بهداشZa  مثل رعاmت فاصله، nفه و عطسه در آرنج و شسQS a  مرتب دست ها را رعاmت کنXد.

روطچ زا کسام %ه درسAB  استفادە کنم؟

دست ها را 9ه خوst 9ه مدت حداقل 20 ات 30 ثانXه vشX;xد، تا دست ها از بyشda و;روس ها zا} شوند. همچنQS R و;روس کرونا mک پوشش چرst دارد که 9ا صابون های معمو 9ه خوst از بF QS Rدور.

ماسک ها پyش از این شسته شدە اند، اما لازم است تا ق ل از اولQS R  استفادە دو ارە شسته شدە و mا جوشاندە شوند (9ه اطلاعات ز;ر مراجعه کنXد)

ماسک ها توسط ما برر شدە اند، 9ا این حال پyش از اولQS R استفادە برر                        کنXد که سوراخ نداشته 9اشند.

دهان و بیZS  را محiم بپوشانXد، در صورت دوجو، هعطق ی یزلف ار بر روی بیZS  تنظXم کنXد.

هاو9 اmد 9ه خوst از ماسک عبور کند، نه فقط از کنار ماسک.

شک ار تش شوگ اه رارق هدXد و mا یاهدنب zهچرا یا را شت n گرە بزنXد.

برر      کنXد: آmا ماسک محiم است؟ آmا خوب هوا را تنفس مXکنXد؟

(در صورsa  که عینک شما 9خار Fکند، 9اmد ماسک بهda بر روی بیZS  تنظXم شود و بر روی چانه شل تر قرار 9گdRد.)

هچ تدم مناوتیم زا کسام ەدافتسا ؟منک

ماسک 9اmد حداd  س از mک روز استفادە و mا در صورت مرطوب شدن شسته شوند.

چطور ماسک را %ه درسAB  از صورت بردارم؟

9اmد مراقب 9اشXد تا هیچ سط را آلودە نکنXد.

برای برداشQS a  ماسک از صورت، بندهای آن را لمس کردە و آن را مستقXم درونm ک کyسه ی ضد آب قرار دادە و درب آن را ب ندmد وm ا 9لافاصله ماسک راv شX;xد.

س س حتما دستهای خود را شسته و mا صدعفوsS  کنXد!

چطور ماسک را تم7 68 کنم؟

برای تمdS R کردن ماسک ها آنها را 5 قدXهق9 ناشوجXد و mا9 ا یامد 60 هجرد ی ناسX دارگ vشx;Xد.

عبنم:

 

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html